CURS  ”INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ” –   – cod COR 325723 –  autorizat MMPS

[button link=”http://raminfo.ro/formular-inscriere/” icon=”user” bg_color=”#cf1fcf”]Formular inscriere[/button]

Structura cursului:  80 ore (30 ore teorie + 50 ore practica)

 • Modul I   – IDENTIFICAREA, EVALUAREA RISCURILOR  SI ELABORAREA PROCEDURILOR DE LUCRU IN DOMENIUL SSM
 • Modul II  – MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR IN DOMENIUL SSM

Condiții: invatamant liceal (indiferent profilul)

Acte necesare la înscriere:

 • copie BI/CI
 • copie certificat de naștere
 • copie diplomă de studii (diplomă de licență)
 • copie certificat de căsătorie (pentru doamne dacă este cazul)

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs …..…aici 

Conform Legii nr. 319/2006, orice angajator trebuie sa ia toate masurile prin care toti salariatii proprii sa beneficieze de supravegherea corespunzatoare a sanatatii in functie de riscurile privind securitatea si sanatatea in munca.
Prin HG nr.355/2007 s-au stabilit cerintele minime pentru supravegherea sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate, pentru prevenirea imbolnavirii lucratorilor cu boli profesionale cauzate de agenti nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, etc.

Orice angajator ar trebui sa stie ca inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca controleaza, coordoneaza si indruma aplicarea prevederilor referitoare la securitatea si sanatatea in munca, ce decurg din legislatia in vigoare.

De asemenea, controleaza activitatea de instruire, informare si consultare a salariatilor si furnizeaza informatii in vederea imbunatatirii acesteia iar in cazul in care constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, acestia pot dispune sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentelor de munca si sesizeaza organele de urmarire penala.

Din acest an – 2017, vizitele de inspectie vor accentua elementul de prevenire si constientizare a angajatorilor si lucratorilor referitor la respectarea prevederilor legale prin:
Verificarea modului in care angajatorii respecta prevederile legale privind registrul general de evidenta a salariatilor;
– Verificarea modului in care angajatorii respecta prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, etc

În acest context, va oferim cursul INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ (COR 325723), adresat tuturor celor interesați să gestioneze si aplice prevederile legale privind SSM in activitatea pe care o desfasoara.

Un Inspector SSM isi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/ angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale.

Activitatea acestuia se desfăşoară atât în locuri de muncă aflate în spaţii închise (birou, spaţii de producţie), cât şi în cele aflate în spaţii deschise.

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se ocupă de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere, în conformitate cu prevederile legale.

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă realizează următoarele activităţi de prevenire şi protecţie:

 • – identificarea pericolelor de la locurile de muncă;
 • – elaborarea/actualizarea planului de prevenire şi protecţie şi verificarea cunoaşterii/aplicării acestuia de către toţi lucrătorii;
 • – elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea/aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
 • – propunerea atribuţiilor/răspunderilor ce revin lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii acestora;
 • – întocmirea necesarului de mijloace materiale şi de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • – elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 • – elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii;
 • – întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
 • – evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
 • – stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acesteia potrivit cerinţelor legale;
 • – evidenţa ocupaţiilor/calificărilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • – evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
 • – monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, a instalaţiilor de ventilare şi a altor instalaţii pentru controlul noxelor;
 • – verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare  de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
 • – informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
 • – întocmirea rapoartelor/listelor prevăzute de reglementările legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • – evidenţa echipamentelor de muncă;
 • – întocmirea necesarului de dotare şi identificarea echipamentelor individuale de protecţie;
 • – participarea la cercetarea evenimentelor şi ţinerea evidenţei acestora;
 • – urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • – urmărirea actualizării planului de avertizare şi a planului de evacuare;
 • – propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii;
 • – constată starea de pericol grav şi iminent de accidentare şi participă la luarea măsurilor de securitate;
 • – realizează control preventiv la toate locurile de muncă.

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă deţine cunoştinţe solide privind legislaţia de securitate şi sănătate în muncă, se preocupă permanent de asimilarea noutăţilor în acest domeniu şi de adaptarea conţinutului prevederilor legislative la particularităţile proceselor de muncă din cadrul întreprinderii.

Tematica cursului:

 • Cadrul legislativ general referitor la securitatea si sanatatea în munca (SSM)
 • Criterii generale pentru evaluarea riscurilor
 • Organizarea activitatii de prevenire
 • Actiuni în caz de urgenta: planuri de urgenta si de evacuare, organizarea activitatii de prim ajutor
 • Elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire sî protectie
 • Evidente si raportari în domeniul securitatii si sanatatii în munca (SSM)

Competentele dobandite in urma cursului sunt:

 • Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
 • Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
 • Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
 • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
 • Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă
 • Dezvoltarea profesională
 • Planificarea activităţilor proprii

La sfârșitul acestui curs, în urma examinarii finale, se eliberează Certificat de absolvire pentru ocupația INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ, insoțit de Supliment descriptiv pentru competențe.

Certificatele se eliberează în conformitate cu OG 129/2000 republicată, în baza autorizației emise de MMPS.

Costul oricărui curs de formare, autorizat MMPS, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată care prevede ca “societățile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.  

 • Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs detalii…..…aici                           

[box] Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfăsurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului MMPS – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare MMPS……detalii aici  [/box]

Vă așteptăm cu drag.

[button link=”http://raminfo.ro/formular-inscriere/” icon=”user” bg_color=”#cf1fcf”]Formular inscriere[/button]