arhivareFormular inscriere

Ocupația ”arhivar” este foarte solicitată pe piaţa muncii, deoarece fiecare organizaţie, publică sau privată are obligaţia, conform legislaţiei în vigoare, să îşi organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal specializat.  Postul de arhivar, se va regăsi în organigramele multor instituţii creatoare/deţinătoare de arhivă, publice sau private.

Durata:  120 ore (40 ore teorie + 80 ore practică)

Perioada: 03 martie – 18 martie 2018

sesiunea 1:   03 – 04 martie 2018

 • sambata:  03.03.2018          – 10.00-18.00
 • duminica:  04.03.2018          – 10.00 – 18.00

sesiunea 2:   16 – 18 martie 2017

 • vineri: 16.03.2018               –  17.00 – 21.00
 • sambata:  17.03.2018          – 10.00-18.00
 • duminica: 18.03.2018          – 10.00 – 18.00

Taxa:  1200 lei 700 lei – preț special + 65 lei examinare ANC ==> poate fi achitată în 2 rate (sunt incluse suportul de curs, fișele de lucru, certificatul de absovire, coffee break)

Condiții :  – studii medii   

Prezenţa la curs şi examinare este obligatorie. Mai multe detalii privind această formare….…aici

Diploma obținută:

 • certificat de absolvire eliberat de catre ANC (CNFPA)

Vă oferim Cursul  ”ARHIVAR”  – cod COR 441501 – autorizat ANC, avizat Arhivele Naționale cu avizul nr.3 /30.10.2014 ce atestă următoarele: cunoaşterea legislaţiei arhivistice, a normelor, instrucţiunilor şi procedurilor de lucru, cunoaşterea principiilor de bază ale prelucrării documentelor de arhivă, cunoaşterea principiilor de organizare a documentelor în depozitele de arhivă şi de realizare a conservării preventive a acestora.

COMPETENŢE GENERALE 

 • Redactarea nomenclatorului arhivistic
 • Gestionarea fondului documentar
 • Prelucrarea documentelor
 • Utilizarea informaţilor din documente
 • Conservarea arhivei în depozit
 • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de prevenire a incendiilor
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului

Cunoştinţele dobândite în cadrul acestui curs sunt:

 • noţiuni generale de legislaţia mediului;
 • noţiuni generale de ecologie;
 • norme de protecţie a mediului;
 • reglementări privind raportările cazurilor de poluare a mediului.
 • legislaţia arhivistică referitoare la întocmirea nomenclatorului arhivistic;
 • managementul documentelor;
 • acte normative care stabilesc categorii de documente şi termene de păstrare.                                                                          
 • norme şi proceduri privind desfăşurarea activităţilor arhivistice;
 • principiile care stau la baza sistematizării documentelor în depozit;
 • norme şi reguli de echipare a personalului;
 • reguli de transport al fondului arhivistic.
 • norme tehnice de păstrare şi conservare a documentelor;
 • noţiuni elementare privind funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor;
 • managementul riscurilor.

Ce reprezintă arhivarea și formarea profesională în domeniul arhivării?

  Conform Legii 16/1996 republicată in 2014 privind activitatea de arhivă, orice persoană fizică sau juridică,creatoare de documente, raspunde de evidența, manevrarea, selecționarea și păstrarea acestora în condițiile prezentei legi, iar personalul responsabil cu activitatea de arhivă trebuie să beneficieze de programe de formare profesională.
 
Conform acestei legi, reținem următoarele aspecte: 
 • Arhivă – totalitatea documentelor, indiferent de forma, suportul și metoda de inscripționare, createși deținute de-a lungul timpului de către orice persoană juridică de drept public sau privat, în exercițiul activității sale, precum și de orice persoană fizică, în decursul existenței acesteia; o arhivă poate fi formată din unul sau mai multe fonduri arhivistice; 
 • Arhivarul  – angajat care administrează, prelucrează și gestionează documentele unui creator/deținator de arhivă, ce deține o diplomă de bacalaureat și un atestat/certificat specific activităților pe care le desfasoară;
 • Detinatorul de arhivă – persoana juridică de drept public sau privat, precum și persoana fizică care are în păstrare documente rezultate din activitatea proprie ori preluate prin desființarea, comasarea sau reprofilarea unor creatori de arhive;
 • Documentul – informație inregistrată pe orice fel de suport, creată sau primită și pastrată de catre un creator/deținător de arhive;
 • Fondul arhivistic – ansamblul documentelor de orice natură create și primite de către un creator de arhive pe parcursul existenței sale;
 • Creatorii și deținatorii de documente sunt obligați să înregistreze și să țină evidența tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum și a celor ieșite, potrivit legii.
 • Creatorii și deținătorii de documente sunt obligați să păstreze documentele create sau deținute în condiții corespunzatoare, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte condiții decât cele prevazute de lege.
 • Creatorii și deținatorii de documente, persoane juridice, au obligația de a inființa compartimente de arhivă sau de a desemna persoane responsabile cu probleme de arhivă, în funcție de valoarea și cantitatea acestora.
 • Desemnarea personalului însărcinat cu activitatea de arhivă, precum şi structura şi competenţa compartimentelor de arhivă vor fi stabilite de conducerea unităţii creatoare şi deţintoare de documente, cu avizul de specialitate al Arhivelor Naţionale sau, după caz, al direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale. Fac excepţie de la aceste prevederi Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe,Serviciul Român de Informaţii, Serviciul Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, alte organecu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale.
 • Formarea, perfecţionarea şi atestarea personalului compartimentului de arhivă se realizează prin Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică, contra cost și prin furnizorii de formare autorizați ANC și Arhivele Naționale.
Responsabilităţile principale ale unui arhivar sunt:
 • redactarea nomenclatorului arhivistic,
 • gestionarea fondului documentar,
 • prelucrarea documentelor,
 • utilizarea informaţilor din documente,
 • gestionarea activităţii de conservare a arhivei în depozit.

Cerinţele pentru ocupaţia  ”arhivar” sunt stabilite de fiecare agent economic, având în vedere atribuţiile generale ale postului, prevăzute prin standardul ocupaţional şi domeniul specific al angajatorului.

Locație: Sediul Ram-Info Training – Centru de informare, consiliere, orientare şi formare acreditat ANC şi MMFPSPV
București, sector 2, Calea Moșilor – vechi, nr.124, ap.2, etaj 1, interfon 02

 • CF. 18377390, RC: J40/2275/2006, Cont: RO58 BTRL RONCRT02 8703 1701 – Banca Transilvania
 • Contact: 0213116303, 0728120340, 0722675316, 0723163926, office@raminfo.ro   www.raminfo.ro

Pentru confirmarea participarii si inscriere, va asteptam la sediul nostru sau, puteti trimite documentele necesare – prin email la adresa office@raminfo.ro si solicita factura proforma pentru achitariea primei rate din taxa de curs.

Va asteptam cu drag.

Nume (obligatoriu)

E-mail(obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Subiect

Mesaj